Regulamin newslettera

§ 1

Regulamin Newslettera vero.pl zwany dalej w skrócie jako „Regulamin”.
Przyjmuje się następujące definicje na potrzeby Regulaminu:
1) Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady i warunki korzystania z Usługi,
2) VERO sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 35, 46-380 Dobrodzień, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078910, REGON: 532230449, NIP: 5761449532, tel. +48 34 35 29 292, e-mai: sklep@vero.pl,
3) Usługa – usługa świadczona przez VERO sp. z o.o. na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem, polegająca na wysyłaniu przez VERO sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Usługobiorcę, informacji w formie listów elektronicznych (Newsletterów),
4) Newsletter – list elektroniczny przesyłany Usługobiorcy przez VERO sp. z o.o. w ramach świadczonej Usługi oraz zgodnie z Regulaminem,
5) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która zgodnie z § 5 Regulaminu, złożyła do VERO sp. z o.o. zamówienie na Usługę.

§ 2

Dane kontaktowe VERO sp. z o.o.:
a) adres poczty elektronicznej: sklep@vero.pl
b) nr telefonu: +48 34 35 29 292
c) adres do korespondencji na piśmie: ul. Oleskiej 35, 46-380 Dobrodzień

§ 3

1. Usługa świadczona jest przez 5 lat od dnia zarejestrowania adresu e-mail przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu. Po tym okresie adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę zostanie usunięty z bazy adresów e-mail Usługi.

2. Usługa świadczona jest przez VERO sp. z o.o. nieodpłatnie. VERO sp. z o.o. zastrzega, iż wszelkie opłaty naliczane niezależnie od VERO sp. z o.o., przez operatorów lub inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z Internetu przez Usługobiorcę obciążają Usługobiorcę.

3. Każdy Newsletter zawiera:
1) dane nadawcy Newslettera , to jest aktualne dane VERO sp. z o.o.,
2) informacje o produktach vero.pl, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów, wydarzeniach i eventach organizowanych przez VERO sp. z o.o. oraz inne wiadomości dotyczące VERO sp. z o.o.
3) link umożliwiający rezygnację usługobiorcy z Usługi.

4. Newsletter wysyłany jest przez VERO sp. z o.o. do Usługobiorcy nie częściej niż jeden raz w tygodniu kalendarzowym.

§ 4

Świadczenie Usługi jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) posiadanie komputera lub dowolnego urządzenie elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową lub program pocztowy z dostępem do Internetu ,
2) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
3) złożenia zamówienia na Usługę w sposób opisany w § 5 Regulaminu.

§ 5

1. Złożenie zamówienia na Usługę wymaga wykonania następujących czynności:
1) na stronie internetowej www.vero.pl :
a) podanie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym,
b) wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji w postaci Newsletterów, na warunkach określonych Regulaminem,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez VERO sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu (numer KRS: 0000078910), a także powierzenie osobie trzeciej przetwarzania tych danych wyłącznie w celu realizacji technicznych aspektów wysyłki newslettera.
2) potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę Newsletter vero.pl poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w liście elektronicznym przesłanym przez system rejestrujący na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

2. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi.

3. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy VERO sp. z o.o. a Usługobiorcą na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu.

4. Zarejestrowany przez Usługobiorcę adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia Usługi.

§ 6

1. VERO sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych w celu realizacji Usługi, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

2. VERO sp. z o.o. na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzy osobie trzeciej przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców wyłącznie w celu realizacji technicznych aspektów wysyłki newslettera.

3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez VERO sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę zgody.

4. Usługobiorca ma prawo żądania od VERO sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

1. Usługobiorca może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi. Rezygnacja może nastąpić poprzez klikniecie na link “Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych Newsletterów (listów elektronicznych).

2. Z chwilą rezygnacji Usługobiorcy następuje usunięcie wskazanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail z listy adresów e-mail Usługi.

3. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 8

1. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania i przekazywania treści naruszających powszechnie obowiązujące w Polsce normy prawa.

2. VERO sp. z o.o. ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Usługobiorcy, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych usługobiorców.

§ 9

1. Reklamacje dotyczące Usługi można składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vero.pl,
2) na piśmie przesyłając korespondencję na adres siedziby VERO sp. z o.o.,

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
1) opis przedmiotu reklamacji,
2) adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym podczas składania zamówienia na Usługę,
3) adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, o ile Usługobiorca chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail inny niż adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu.

3. W przypadku braków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, VERO sp. z o.o. zwróci się do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji o uzupełnienie braków.

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej jego reklamację przez VERO sp. z o.o. nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wpływu reklamacji do VERO sp. z o.o.

5. VERO sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi Usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej reklamację na adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, o ile Usługobiorca nie wskazał adresu e-mail, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3) Regulaminu.

§ 10

1. VERO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy czym nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania Newslettera do usługobiorców.

4. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Usługobiorcę, o ile w terminie o którym mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu, Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.

5. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu, Usługobiorca może zrezygnować z Usługi w sposób opisany w § 7 Regulaminu.

6. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 11

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2018r.

Informacje

 

 

§ 1
 

 

Regulamin Newslettera vero.pl zwany dalej w skrócie jako „Regulamin”.

 

Przyjmuje się następujące definicje na potrzeby Regulaminu:

 

1) Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady i warunki korzystania z Usługi,

2) VERO sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 35, 46-380 Dobrodzień, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078910, REGON: 532230449, NIP: 5761449532, tel. +48 34 35 29 292, e-mai: sklep@vero.pl,

3) Usługa – usługa świadczona przez VERO sp. z o.o. na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem, polegająca na wysyłaniu przez VERO sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Usługobiorcę, informacji w formie listów elektronicznych (Newsletterów),

4) Newsletter – list elektroniczny przesyłany Usługobiorcy przez VERO sp. z o.o. w ramach świadczonej Usługi oraz zgodnie z Regulaminem,

5) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która zgodnie z § 5 Regulaminu, złożyła do VERO sp. z o.o. zamówienie na Usługę.

 

 

§ 2

 

Dane kontaktowe VERO sp. z o.o.:

 

a) adres poczty elektronicznej: sklep@vero.pl

b) nr telefonu: +48 34 35 29 292

c)adres do korespondencji na piśmie: ul. Oleskiej 35, 46-380 Dobrodzień

 

 

§ 3

 

1. Usługa świadczona jest przez 5 lat od dnia zarejestrowania adresu e-mail przez Usługobiorcę,
z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu. Po tym okresie adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę zostanie usunięty z bazy adresów e-mail Usługi.

 

2. Usługa świadczona jest przez VERO sp. z o.o. nieodpłatnie. VERO sp. z o.o. zastrzega, iż wszelkie opłaty naliczane niezależnie od VERO sp. z o.o., przez operatorów lub inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z Internetu przez Usługobiorcę obciążają Usługobiorcę.

3. Każdy Newsletter zawiera:

1) dane nadawcy Newslettera , to jest aktualne dane VERO sp. z o.o.,

2) informacje o produktach vero.pl, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów, wydarzeniach i eventach organizowanych przez VERO sp. z o.o. oraz inne wiadomości dotyczące VERO sp. z o.o.

3) link umożliwiający rezygnację usługobiorcy z Usługi.

4. Newsletter wysyłany jest przez VERO sp. z o.o. do Usługobiorcy nie częściej niż jeden raz w tygodniu kalendarzowym.

 

 

§ 4

 

Świadczenie Usługi jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 

1) posiadanie komputera lub dowolnego urządzenie elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową lub program pocztowy z dostępem do Internetu ,

2) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

3) złożenia zamówienia na Usługę w sposób opisany w § 5 Regulaminu.

 

 

§ 5

 

1. Złożenie zamówienia na Usługę wymaga wykonania następujących czynności:

 

1) na stronie internetowej www.vero.pl :

a) podanie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym,

b) wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji w postaci Newsletterów, na warunkach określonych Regulaminem,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez VERO sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu (numer KRS: 0000078910), a także powierzenie osobie trzeciej przetwarzania tych danych wyłącznie w celu realizacji technicznych aspektów wysyłki newslettera.

2) potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę Newsletter vero.pl poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w liście elektronicznym przesłanym przez system rejestrujący na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

2. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi.

3. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy VERO sp. z o.o. a Usługobiorcą na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu.

4. Zarejestrowany przez Usługobiorcę adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia Usługi.

 

 

§ 6

 

1. VERO sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych w celu realizacji Usługi, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

 

2. VERO sp. z o.o. na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzy osobie trzeciej przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców wyłącznie w celu realizacji technicznych aspektów wysyłki newslettera.

3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez VERO sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę zgody.

4. Usługobiorca ma prawo żądania od VERO sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

§ 7

 

1. Usługobiorca może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi. Rezygnacja może nastąpić poprzez klikniecie na link “Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych Newsletterów (listów elektronicznych).

 

2. Z chwilą rezygnacji Usługobiorcy następuje usunięcie wskazanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail z listy adresów e-mail Usługi.

3. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

 

 

§ 8

 

1. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania i przekazywania treści naruszających powszechnie obowiązujące w Polsce normy prawa.

 

2. VERO sp. z o.o. ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Usługobiorcy, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych usługobiorców.

 

 

§ 9

 

1. Reklamacje dotyczące Usługi można składać:

 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vero.pl,

2) na piśmie przesyłając korespondencję na adres siedziby VERO sp. z o.o.,

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:

1) opis przedmiotu reklamacji,

2) adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym podczas składania zamówienia na Usługę,

3) adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, o ile Usługobiorca chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail inny niż adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu.

3. W przypadku braków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, VERO sp. z o.o. zwróci się do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji o uzupełnienie braków.

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej jego reklamację przez VERO sp. z o.o. nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wpływu reklamacji do VERO sp. z o.o.

5. VERO sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi Usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej reklamację na adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, o ile Usługobiorca nie wskazał adresu e-mail, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3) Regulaminu.

 

 

§ 10

 

1. VERO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

2. Każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy czym nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania Newslettera do usługobiorców.

4. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Usługobiorcę, o ile w terminie o którym mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu, Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.

5. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu, Usługobiorca może zrezygnować z Usługi w sposób opisany w § 7 Regulaminu.

6. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

 

 

§ 11

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2018r.

Stay up to date

Sign up to receive our newsletter – to know more and use more. Premiere collections, latest interior trends, promotions and sales.

newsletter

Bądź na bieżąco

Zapisz się, by dostawać nasz newsletter – by wiedzieć więcej i więcej korzystać. Premierowe kolekcje, najnowsze wnętrzarskie trendy, promocje i wyprzedaże.

newsletter